S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac
Rozumiem

RUVZ

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI BOL ZRIADENÝ AKO ORGÁN VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA S PÔSOBNOSŤOU PRE ÚZEMIE OKRESU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OKRESU RUŽOMBEROK.

Hlavné činnosti úradu

 • monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia
 • vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni
 • vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním
 • zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách
 • nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam
 • využíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia
 • vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu, najmä prostredníctvom poradní zdravia
 • spolupracuje s obcami pri plnení úloh podľa osobitných predpisov
 • vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb
 • vydáva občanom Slovenskej republiky doklad o dĺžke odbornej praxe
 • vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia
 • schvaľuje prevádzkové poriadky
 • vykonáva štátny zdravotný dozor
 • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
 • ukladá sankcie

 

Regionálny hygienik

MUDr.  Iveta Triznová, MPH, MHA - regionálna hygienička    

MUDr. Ivan Hudák - zástupca regionálnej hygieničky

 

Vedúca osobného úradu

Ing. Danka Kostolná     

Odborné úseky - oddelenia

 • hygiena životného prostredia a zdravia, MUDr. Ivan Hudák
 • hygiena výživy, MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA
 • preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia  neobsadené
 • epidemiológia, Mgr. Alexandra Hrabušová
 • podpora zdravia a výchova k zdraviu, MUDr. Ľubica Benková
 • hygiena detí a mládeže, MVDr. Renáta Stupková
 • laboratóriá, zrušené
  Od 1.1.2005 túto činnosť vykonáva RÚVZ Žilina

 Organizačný poriadok úradu 2023 (súbor pdf)

Kde nás nájdete   »»

Úrad verejného zdravotníctva SR - jeho činnosti a aktivity

Činnosti a aktivity ÚVZ SR (pdf)

Čo robí ÚVZ SR a jeho pracoviská "pre naše zdravie, pre nás" (pdf)