S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac
Rozumiem

Epidemiológia

 Ako spracovať prevádzkový poriadok zariadenia

 • Pre spracovanie poriadku postupovať podľa §14 ods.1 písm. a,b,c,d,e a ods.2 písm.a,b vyhlášky MZSR č.553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje:

 • a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pracoviska (ods.1 písm.a),
 • b) názov, typ a adresa pracoviska,
 • c) stavebné a priestorové členenie pracoviska,
 • d) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia pacienta a zamestnanca,
 • e)rozpracované postupy hygienicko-epidemiologického režimu podľa § 3 až 14.

Identifikačné údaje sú:

 • a) obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo,ak bolo pridelené a ak je prevádzkovateľom právnická osoba,
 • b) meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ak je prevádzkovateľom fyzická osoba-podnikateľ.

 

Poradenské a konzultačné služby na OE

 • Poradňa AIDS
  V rámci poradne vykonávame odbery krvi a zabezpečujeme bezplatné anonymné vyšetrenie anti HIV a to denne od 8,00 do 9,00 hod.na 1. poschodí – odd. epidemiológie
  Výsledky vyšetrení sú k dispozícii najskôr po 10-14-tich dňoch.

 

Informácie o epidemiologickej situácii na území SR
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Aktualizované usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike

Informácie - chrípková sezóna 2017/2018