S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac
Rozumiem

Podpora zdravia a výchova k zdraviu

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Vedúca oddelenia : MUDr. Ľubica Benková

Výchova k zdraviu  je nástrojom podpory zdravia vychádzajúca  z princípu salutogenézy.

Hlavné  činnosti oddelenia

-     identifikácia, hodnotenie a  ovplyvňovanie rizikových faktorov chronických neprenosných chorôb : srdovo - cievnych, nádorových, obezity, cukrovky, osteoporózy a iných ochorení,

-     výchova a posilňovanie motivácie obyvateľstva k zdravému spôsobu života a zodpovednosti za svoje zdravie na individuálnej i populačnej úrovni,

-     poskytovanie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov zameraných na ochranu, podporu a rozvoj zdravia,

-     vyhľadávanie rizikových faktorov chronických neprenosných chorôb

-     nefarmakologické ovplyvňovanie hypertenzie a obezity

-     poradenská činnosť v oblasti prevencie chronických neinfekčných chorôb v rámci poradenských centier ochrany a podpory zdravia

-     v rámci podpory zdravia spolupráca a vytváranie partnerstiev na všetkých úrovniach a medzi všetkými zložkami spoločnosti na tvorbe a realizácii aktivít, programov a projektov podpory zdravia. Uskutočňuje sa predovšetkým spoluprácou a vytváraním partnerstiev s   miestnymi orgánmi štátnej správy,    obcami a samosprávnymi krajmi,    školami,    poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,    zdravotnými poisťovňami,     mimovládnymi organizáciami, občianskymi a záujmovými združeniami a   zástupcami masovokomunikačných prostriedkov.

Súčasťou  oddelenia je poradenské centrum ochrany a podpory zdravia.

Primárnou organizačnou jednotkou je základná poradňa zdravia.

Činnosť základnej poradne zdravia spočíva v aktívnom vyhľadávaní a stanovovaní rizikových faktorov vybraných chronických neprenosných ochorení a zo sprostredkovania informácií o zásadách životného štýlu pre ochranu, udržanie a podporu zdravia.  

Nadstavbové poradne  poskytujú špecializované poradenstvo.

Nadstavbové poradne  RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši:

1. Poradňa zdravej výživy

2. Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity

3. Poradenstvo odvykania od fajčenia

Poradenstvo je  poskytované bezplatne

Bližšie informácie poskytujeme na tel.čísle:    044 -  5523451

                                                                   0902 03 53 76

Nadstavbové poradne

Ďalšie informácie na stiahnutie

Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity (pdf)