S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac
Rozumiem

Hygiena výživy

 Prehľad literatúry ku skúške odbornej spôsobilosti

Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti

REGISTER ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB na činnosti podľa § 16 ods. 30 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Rok 2023

        Rok 2022

 

 

Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania

Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania

EU - dokument k HACCP

Legislatíva v oblasti hygieny výživyPodávanie „tatárskych biftekov“ v reštauráciách

Poskytovanie cateringových služieb - odborné usmernenie

Vzor oznámenia o registrácii prevádzkarní podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Usmernenie ÚVZ SR k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania 

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

Bezpečnosť kozmetických výrobkov

Štátny zdravotný dozor

Informácie pre spotrebiteľov

Informácie pre výrobcov, dovozcov, distribútorov a predajcov

Právne predpisy v oblasti bezpečnosti kozmetických výrobkov

Nebezpečné kozmetické výrobky - RAPEX