Hygiena výživy

 Prehľad literatúry ku skúške odbornej spôsobilosti

Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti

REGISTER ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB na činnosti podľa § 16 ods. 30 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkové poriadky

 

EU - dokument k HACCP

Legislatíva v oblasti hygieny výživy

Informácia o nevyhovujúcom výrobku Eifix Vollei aus Bodenhaltun flüssig, paseurisiert (pasterizovaná vaječná hmota)

Informácia o  výskyte škodlivých výrobkov Wiesenhof Eifix (v .pdf)

Podávanie „tatárskych biftekov“ v reštauráciách

Poskytovanie cateringových služieb - odborné usmernenie

Vzor oznámenia o registrácii prevádzkarní podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Usmernenie ÚVZ SR k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania 

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

Bezpečnosť kozmetických výrobkov

Štátny zdravotný dozor

Informácie pre spotrebiteľov

Informácie pre výrobcov, dovozcov, distribútorov a predajcov

Právne predpisy v oblasti bezpečnosti kozmetických výrobkov

Nebezpečné kozmetické výrobky - RAPEX